Beneficiile operatorilor economici

Din punctul de vedere al beneficiilor, operatorii economici care investesc în sistemul dual au posibilitatea să-şi selecteze cei mai buni absolvenţi ai învățământul dual, participând atât la procesul de selecţie la admiterea în învățământul dual, cât şi examenul de certificare care va fi organizat la operatorii economici si cu implicarea directă a acestora.

De asemenea, angajatorii au ocazia să-şi manifeste implicarea directă în viaţa comunităţii locale, menţinând un contact mult mai strâns cu şcoala, cu părinţii şi, bineînţeles cu elevii, contribuind într-o mai mare măsură la dezvoltarea economică pe plan local, având reprezentanți în consiliul de administrație al școlii.


Nu în ultimul rând prin modificarile legislative, operatorii economici beneficiază de deducerea tuturor cheltuielilor pe care le realizează în învățământul dual.

Selecția

elevilor

Implicare în

comunitatea locală

Facilități

fiscale

Forță de muncă

calificată

Deductibilitatea cheltuielilor

Cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea învățământului dual au fost incluse în categoria cheltuielilor deductibile la calculul rezultatului fiscal, potrivit Legii nr. 239/2020, care modifică în acest sens Codul fiscal.

Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului dual, în conformitate cu reglementările legale din domeniul educației naționale, cu excepția cheltuielilor cu amortizarea, care sunt deductibile potrivit reglementărilor speciale privind amortizarea.

Deductibilitatea cheltuielilor se aplică și în cazul activităților independente.

Deducerea amortizării

În ceea ce privește investițiile și mijloacele fixe deținute și utilizate pentru organizarea și desfășurarea învățământului dual, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale, acestea reprezintă mijloace fixe amortizabile, a căror valoare se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării.

Venituri neimpozabile

Sunt venituri neimpozabile: bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului dual, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.

Contractul de parteneriat

Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual se încheie operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ teritorială, stabilind condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri.

Este prevăzut în anexă la Metodologia de organizare și funcționare a învățămâmntului dual și se încheie pentru fiecare nouă serie de elevi pentru care se iniţiază pregătirea prin învăţământul dual, cu actualizarea anuală, prin act adiţional. Contractul de parteneriat poate fi completat şi cu alte clauze convenite de părţi, cu condiţia să nu contravină reglementărilor.

Drepturile operatorilor economici

 • Participarea la activităţile de informare şi promovare a ofertei de formare profesională
 • Stabilirea probelor de admitere şi elaborarea procedurii de admitere
 • Participarea la recrutarea, selecţia şi admiterea candidaţilor pentru locurile oferite în învăţământul dual
 • Participarea la planificarea strategică a unităţii de învăţământ — planul de acţiune al şcolii (PAS)
 • Participarea la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală
 • Reprezentarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi/sau, după caz, în Consiliul reprezentativ al operatorilor economici
 • Stabilirea cuantumului şi a criteriilor de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi altor forme de sprijin pentru elevi
 • Stabilirea criteriilor de angajare a absolvenţilor absolvenţii pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică

Obligațiile operatorilor economici

 • asigurarea dotărilor necesare pregătirii practice organizată la operatorul economic pentru dobândirea calificării profesionale, în concordanţă cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale pentru care se organizează formarea;
 • asigurare materiilor prime, materialelor consumabile, energiei necesare pregătirii practice organizată la operatorul economic pentru dobândirea calificării profesionale, în concordanţă cu standardul de pregătire profesională;
 • asigurarea resurselor umane (tutori, formatori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;
 • asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la agentul economic;
 • asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la agentul economic;
 • angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru analize medicale obligatorii pentru elevi;
 • angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru elevi;
 • asigurarea pentru elevi a unei burse la nivelul celei acordate din fonduri publice;
 • asigurarea dotărilor necesare şi a materiilor prime, materialelor consumabile, energiei necesare derulării examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor;
 • angajarea cheltuielilor legate de evaluarea continuă la operatorul economic şi certificarea elevilor;
 • angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor.