Cine se poate înscrie

Învăţământul dual este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior. Admiterea elevilor se realizează în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual, aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale.

La învățământul dual se pot înscrie absolvenții de clasa a VIII-a, cu situația școlară încheiată (fără corigențe), indiferent de localitatea de reședință. Înscrierea nu este condiționată de promovarea examenelor din cadrul Evaluării Naționale.

Absolvenţii învăţământului obligatoriu, care întrerup studiile, pot fi cuprinşi, într-un program de învăţământ dual până la împlinirea vârstei de 26 de ani, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.

Înscrierea în învățământul duals e face prin completarea fișei de înscriere, care se completează și se eliberează la secretariatele unităților de învățământ gimnazial. De asemenea, pentru înscriere, se va avea în vedere respectarea clanedarului de admitere.

Calendar admitere 2023-2024

Calendarul admiterii în învăţământul dual se elaborează anual de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2022- 2023 se va desfășura potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației, respectiv Ordinul 5142/2021, în două etape.

Etapa I de admitere în învăţământul dual

*pentru calendarul complet, verificați Ordinul ME nr. 5142/2021.

4-8 iulie 2022

Unitățile de învățământ gimnazial completează și eliberează fișele de înscriere în învățământul dual, pentru candidații care solicită aceasta.

4-8 iulie 2022

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ de profil.

8 iulie 2022

Afișarea listei candidaților înscriși.

11-12 iulie 2022

Proba de preselecție/eliminatorii, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate care organizează preselecție; Comunicarea rezultatelor secțiunii de preselecție.

11-13 iulie 2022

Înscrierea candidaților respinși la probele de preselecție/eliminatorii la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul dual, la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv eliminatorii, pe baza fișei de înscriere în învățământul dual.

13 iulie 2022

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat.

14 iulie 2022

Proba suplimentară de admitere. Afișarea rezultatelor probei suplimentare (Desfășurarea probelor de admitere, în cazul învățământului dual).

15 iulie 2022

Depunerea contestațiilor la proba suplimentară/probele de admitere.


Validarea listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat / Afișarea listei.

15 iulie – 25 iulie 2022

Pregătirea etapei a II-a și rezolvarea cazurilor speciale.

Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual

26-28 iulie 2022

Unitățile de învățământ gimnazial completează și eliberează fișele de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită aceasta.

Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământ dual, pe baza fişei de înscriere.

Unităţile de învăţământ oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii.

28 iulie 2022

Afişarea, la centrele de înscriere şi la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual, a listei candidaţilor înscrişi.

Pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii şi/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaţilor înscrişi, precum şi pentru cele la care se organizează probă suplimentară de admitere ca urmare a depăşirii numărului de candidaţi înscrişi faţă de numărul locurilor disponibile se vor afişa, împreună cu lista candidaţilor înscrişi, informaţiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfăşurare a probelor, acte de identitate necesare candidaţilor, alte detalii organizatorice).

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.

În situaţia locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situaţia locurilor libere la care se organizează probe eliminatorii însoţită de menţiunea că în cazul candidaţilor respinşi la proba de preselecţie în etapa a II-a de admitere care nu au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu organizează preselecţie, aceştia vor fi repartizaţi de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere.

Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională.

29 iulie 2022

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii.

Derularea probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acestora conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probele eliminatorii pentru calificările respective din învăţământul dual.

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învăţământ care a organizat probele eliminatorii pentru calificările respective.

Rezultatele probelor eliminatorii se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea candidaţilor respinşi de a fi repartizaţi pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul profesional şi dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii, fişele de înscriere la învăţământul profesional şi dual de stat în vederea participării la etapa de repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe eliminatorii, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere.

NOTĂ:

Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate.

1 august 2022

Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii

Derularea probelor suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri sau în cazul în care este prevăzută organizarea acestora indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probe suplimentare.

1 august 2022

Afişarea rezultatelor la probele de admitere şi la probele suplimentare de admitere de către unităţile de învăţământ.

2 august 2022

Depunerea contestaţiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de admitere. Rezolvarea contestaţiilor.

Afişarea rezultatelor în urma rezolvării contestaţiilor de către unităţile de învăţământ care au organizat proba de admitere sau proba suplimentară de admitere.

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul dual.

Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba eliminatorie/de admitere.

3 august 2022

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual.

Afişarea de către unităţile de învăţământ dual a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul dual Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi.

Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti – prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe.

4-5 şi 8 august 2022

Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

8 august 2022

Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual.

Cu acest prilej, unităţile de învăţământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, se organizează sesiune de preselecţie în învăţământul profesional sau calificări în învăţământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii şi/sau probe de admitere în învăţământul dual independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, dar care – în urma consultării cu operatori economici şi cu acordul acestora – sunt interesate să îşi completeze locurile libere în cadrul acţiunilor de repartizare şi redistribuire organizate de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, informează în scris comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la acest acord.


Etapa a III-a de repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere a municipiului Bucureşti – 9-10 august 2022.