Cine se poate înscrie

Învăţământul dual este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior. Admiterea elevilor se realizează în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

La învățământul dual se pot înscrie absolvenții de clasa a VIII-a, cu situația școlară încheiată (fără corigențe), indiferent de localitatea de reședință. Înscrierea nu este condiționată de promovarea examenelor din cadrul Evaluării naționale. Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de învăţământ dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.

Calendar admitere 2021-2022

Calendarul admiterii în învăţământul dual se elaborează anual de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2021 – 2022 se va desfășura potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației, respectiv Ordinul 5.449 din 31 august 2020, în două etape.

Etapa I de admitere în învăţământul dual

*pentru calendarul complet, verificați Ordinul 5.449 /31.08.2020

5-8 iulie 2021

Completarea solicitărilor de înscriere la învățământul dual, la secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial.

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat.

NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

8 – 15 iulie 2021

  • Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual;
  • Organizare probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acestora;
  • Afișare rezultate;
  • Depunerea contestațiilor;
  • Afișarea rezultatelor finale.

17 – 20 iulie 2021

Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat de către candidaţii declaraţi respinşi. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II -a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual sau în etapa a II -a de admitere în liceu.

Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi.


În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

22 iulie 2021

Afişarea de către unităţile de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul dual pentru etapa a II-a de admitere.

Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual

*pentru calendarul complet, verificați Ordinul 5.449 /31.08.2020

22-26 iulie 2021

Eliberarea fişelor de înscriere, de către secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial, pentru candidaţii cărora nu li sau eliberat fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul dual. NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere.

Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şiau depus dosarele de înscriere, la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională de învăţământ dual.

26 iulie – 1 august 2021

  • Afişarea, la centrele de înscriere şi la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual, a listei candidaţilor înscrişi;
  • Organizare probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acestora;
  • Afișare rezultate;
  • Depunerea contestațiilor;
  • Afișarea rezultatelor finale.

2 – 5 august 2021

Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi.

În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.