Cine se poate înscrie

Învăţământul dual este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior. Admiterea elevilor se realizează în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

La învățământul dual se pot înscrie absolvenții de clasa a VIII-a, cu situația școlară încheiată (fără corigențe), indiferent de localitatea de reședință. Înscrierea nu este condiționată de promovarea examenelor din cadrul Evaluării naționale. Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de învăţământ dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.

Calendar admitere 2021-2022

Calendarul admiterii în învăţământul dual se elaborează anual de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2021 – 2022 se va desfășura potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației, respectiv Ordinul ME nr. 3775/06.05.2021, în două etape.

Etapa I de admitere în învăţământul dual

*pentru calendarul complet, verificați Ordinul ME nr. 3775/06.05.2021.

5-14 iulie

Completarea solicitărilor de înscriere la învățământul dual, la secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial.

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat.

Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificaările profesionale din oferta școlii.


NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

14 iulie

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual.

15-16 iulie

Pentru candidatii care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii

Derularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii.

15-20 iulie

Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii la unitățile de învățământ care șcplarizează în învățământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe eliminatorii în învățământul dual sau, respectiv, de preselecție în învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere. Se pot înscrie și alți candidați interesati care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus.

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

Înscrierea candidatilor respinși la unitățile de învățământ care au organizat probe eliminatorii și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale din învățământul dual pentru care optează.

2-22 iulie

Desfășurarea probelor de admitere.


NOTĂ: Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și pentru calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea de probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depașește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectiva(e).

22 iulie

Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual, de către unitățile de învățământ care au organizat aceste probe

23 iulie

Depunerea contestațiilor la probele de admitere. Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.

Rezolvarea contestațiilor.

Afișarea rezultatelor la probele de admitere.

27-28 iulie

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși.

Ridicarea fișelor de înscriere de către candidații declarați respinși.

30 iulie

Afișarea de către unitățile de învățământ a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual.

Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual

*pentru calendarul complet, verificați Ordinul ME nr. 3775/06.05.2021.

26-30 iulie

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li sau eliberat fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual.

La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere.

30 iulie – 3 august

Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională învăţământ profesional de stat şi/sau învăţământ dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat. Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii.

NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii romi – nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora, cât şi candidaţii cu CES – nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora.

3 august

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual.

Pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii şi/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaţilor înscrişi, precum şi pentru cele la care se organizează probă suplimentară de admitere ca urmare a depăşirii numărului de candidaţi înscrişi faţă de numărul locurilor disponibile se vor afişa, împreună cu lista candidaţilor înscrişi, informaţiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfăşurare).

4 – 5 august

Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii

Derularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii.

6 – 9 august

Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii

Derularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii.

9 august

Afișarea rezultatelor la probele de admitere și la probele suplimentare de admitere de către unitățile de învățământ.

12 – 16 august

Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fest declarați admiși.

În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

17 august

Transmiterea listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate. Cu acest prilej, unitățile de învățământ, în urma consultării cu operatori economici, își pot completa locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către comisia de admitere a Municipiului București.

20 august

Afișarea de către unitățile de învățământ a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere a Municipiului București.